شرکت مدیریت تولید برق یزد

فرم اطلاعات ساختاری تأمین کنندگان کالا و خدمات

الف: اطلاعات عمومی شرکت :
نام قانونی شرکت * تاریخ تاسیس * شماره ثبت *
نوع مالکیت شرکت * وضعیت مالکیت را وارد نمایید *
وضعیت حقوقی * وضعیت حقوقی را وارد نمایید *
گرایش * رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی *

1-آدرس (ها) و خطوط ارتباطی شرکت ، شعب و نمایندگی (ها) ، شرکت مادر و گروه شرکتهای وابسته :

دفتر مرکزی

استان: * شهر: *

آدرس: *

تلفن: * فاکس: *

پست الکترونیکی:

کارگاه یا کارخانه

استان: شهر:

آدرس:

تلفن: فاکس:

نمایندگی

استان: شهر:

آدرس:

تلفن: فاکس:

2- شرح فعالیتهای اصلی شرکت (حداکثر 5 مورد) بترتیب اولویت و مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه ، آخرین آگهی تأسیس و اظهارنامه ثبتی شرکت :

*

ب: وضعیت مالی ـ بازرگانی تأمین کننده 

1- تجهیزات مورد بهره برداری *
2 ـ ارزش تخمینی دارائیهای ثابت به نرخ روز * ریال

3 ـ آیا دارای سهام در سایر شرکت ها می باشید؟ *

نام * نوع فعالیت *

میزان سهام خریداری شده *

4 ـ آیا قبلاً بعنوان پیمانکار یا فروشنده جزء در شرکت مدیریت مدیریت تولید برق یزد کار کرده اید ؟ *

نام ببرید *

5 ـ نمایندگی رسمی کدامیک از شرکت های داخلی و یا خارجی را بر عهده دارید ؟ ( با ارائه معرفینامه )

نام

6 ـ آیا سهام شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه می شود؟*
7 ـ گواهی حسن انجام کار از کافرمایان قبلی را ارائه دهید؟
8 ـ درصورت امکان ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان سه سال آخر فعالیت شرکت را ارائه نمائید ؟
9 ـ شرکت شما تا چه مدت می تواند بدون اتکا به منابع مالی دیگر، هزینه های ثابت و ضروری (پرداخت حقوق پرسنل و ...) خود را تأمین نماید؟

پ : ساختار تشکیلاتی و اطلاعات فنی عمومی

1 ـ نام و مشخصات مؤسسین ، اعضاء هیئت مدیره ، سهامداران عمده و صاحبان امضاء مجاز سوابق کاری و تخصصی و مدرک تحصیلی آنها : 

 مدیرعامل  
نام: * نام خانوادگی: *   نام پدر:  *  
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد : * تعداد سهم:  *  

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *  

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  *   مدت سابقه کار مفید (سال):  *  
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:    شرکت(های) محل کار: 
رئیس هیئت مدیره
نام: * نام خانوادگی: * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد : * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 
عضو اول
نام: * نام خانوادگی: * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد : * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *

مدرک تحصیلی: * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 
عضو دوم
نام: * نام خانوادگی:  * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد : * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 
عضو سوم
نام:  * نام خانوادگی:  * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور:  * کد ملی:  *
تاریخ تولد :  * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه: *

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 
عضو چهارم
نام:  * نام خانوادگی:  * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد : * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 
عضوم پنجم
نام:  * نام خانوادگی:  * نام پدر:  *
شماره شناسنامه:  * محل صدور: * کد ملی:  *
تاریخ تولد :  * تعداد سهم:  *

درصد سهم نسبت به کل سرمایه:  *

مدرک تحصیلی:  * گرایش تحصیلی:  * مدت سابقه کار مفید (سال): *
سمت دیگر:  محل جغرافیایی انجام کار فعلی:  شرکت(های) محل کار: 

2 ـ وضعیت نیروی انسانی ثابت به تفکیک تعداد مدیران، کارشناسان، تکنسین ها و کارگران و مدرک تحصیلی (با ارائه چارت سازمانی) و تعداد نیروی متغیر؟ نیروی انسانی ثابت نفر            نیروی انسانی متغیر نفر

3 ـ چند نفراز نیروی انسانی شرکت شما در اطراف شرکت مدیریت تولید برق یزد ساکن می باشد؟ نفر

4 ـ کادر تخصصی شما چه نوع آموزش هائی دیده اند ؟ (درچه سازمان و یا شرکت و درچه محل هائی ؟)

5 ـ لیست و شرح ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده و آماده به کار ؟ و فرمت ساخت آنها ؟ *

6ـ نام شرکت اعطاء کننده گواهینامه و ملیت آن ؟

7ـ نوع گواهی ملی و بین المللی اخذ شده ( با ارائه اصل گواهینامه و تعیین محصولات یا سرویس های مورد گواهی و سال اخذ آن ) ؟

8 ـ از چه نوع نرم افزارهای تخصصی ، بانک ها و یا شبکه های اطلاعاتی تخصصی داخلی و یا خارجی استفاده می نمائید ؟

9 ـ تا چه اندازه با ضوابط کاری ، مالی ، ایمنی کار و زیست محیطی شرکت مدیریت تولید برق یزد آشنایی دارید ؟

ت : بررسی سوابق کاری پیمانکاران : 

سوابق کار شرکت/مؤسسه، در سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و بخش خصوصی به ترتیب از ابتدای تأسیس تاکنون را مطابق با فرم نمونه تکمیل و سپس باگذاری نمایید.

جهت دریافت فرم نمونه کلیک نمایید.

فایل تهیه شده را از این قسمت بارگذاری نمایید.  *

* کد امنیتی

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir