انجام آزمایش های ادواری در نیروگاه یزد

کلیه پرسنل رسمی و شرکتی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تحت انجام آزمایش های ادواری قرار گرفتند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد و به نقل از دکتر شهبازی ، مسئول بهداری و خانه بهداشت کارگری نیروگاه در سال جاری نیز بر اساس دستورالعملهای موجود و طبق سنوات قبل و با همکاری مراکز درمانی سطح شهر نزدیک به 330 نفر از پرسنل رسمی و شرکتی نیروگاه با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی ،تحت انجام آزمایش های پزشکی قرار گرفتند.
آزمایشهای خون، شنوایی سنجی، نوار قلب و سایر معاینات پزشکی با حضور کادر درمانی در محل خانه بهداشت نیروگاه طی چهار روز انجام گرفت و نتایج آن در پرونده پزشکی همکاران ثبت گردید.

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir