الحاقیه شماره یک مناقصه شماره 6 م/ع/ 14-تمدید مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  الحاقیه شماره یک مناقصه شماره 6 م/ع/ 14-تمدید مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد

الحاقیه شماره یک  مناقصه شماره 6 م/ع/1400

موضوع الحاقیه : تغییر برنامه زمانی برگزاری مناقصه

 (( آگهی تمدید زمان مناقصه عمومی ))
پیرو مناقصه عمومی به شماره 6م/ع/1400 با موضوع
خرید 48 عدد (3 ست) پیچ و مهره کوپلینگ لود مولد F9
بدینوسیله تاریخ مهلت ارسال پیشنهاد و جلسه بازگشایی پاکتها به شرح ذیل تغییر می یابد :
مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 04/08/1400
جلسه بازگشایی پاکتها : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 04/08/1400
سایر شرایط مندرج در مناقصه به قوت خود باقیست.
لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.ypgmc.co.ir  مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 04/ 08 /1400  به آدرس یزد- شهرستان اشکذر - بخش خضرآباد- دهستان کذاب -روستای فولاد آلیاژی- شهرک فولاد - جاده فولاد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - امور بازگانی تحویل نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از زمان اعلام شده تحویل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی یا سپرده به مبلغ 700.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 04/ 08 /1400  در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار می گردد.

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز: 1400/07/14
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1400/08/04
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 100

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir