تمدید مناقصه عمومی خرید34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولدF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  تمدید مناقصه عمومی خرید34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولدF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تشریح:  


شرکت مدیریت تولید برق یزد
 (( آگهی تمدید مناقصه عمومی ))

پیرو آگهی مناقصه عمومی به شماره 11 م / ع / 1400 موضوع
خرید34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولدF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
بدینوسیله ، مهلت ارایه پیشنهاد تا مورخ 21/10/1400 تمدید می گردد . لذا بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.ypgmc.co.ir  مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 21/ 10 /1400  به آدرس یزد- شهرستان اشکذر - بخش خضرآباد- دهستان کذاب -روستای فولاد آلیاژی- شهرک فولاد - جاده فولاد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - امور بازگانی تحویل نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از زمان اعلام شده تحویل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی یا سپرده به مبلغ 500.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 21/ 10 /1400 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار می گردد

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1400/10/21
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1400/10/21
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 83

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir