مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد
     (سهامی خاص)
 ((آگهی مناقصه عمومی ))
شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را بوسیله 21 دستگاه مینی بوس کولردار از طریق مناقصه عمومی با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید . لذا بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا مورخ 21/03/1401 در ساعت اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در ، یزد- بلوارشهیددهقان منشادی (جاده خضرآباد) - کمربندی یزد ،کرمان - جاده ندوشن - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.ypgmc.co.ir  مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانتنامه معتبر (قابل قبول کارفرما) مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ تعیین شده ، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1401/03/22
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 63

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir