بررسی تاثیر بادهای جانبی بر میـزان خنک کننـدگی و یخ زدگی برج های خنک کننـده خشک و ارائـه روشهـای شکست باد

برج خنک کن

بادهـای جانبی به طور قابل توجهی باعث کاهش ظرفیت خنک کنندگی برج در فصول گرم و همچنین افزایــش یخ زدگی سکتـورها در فصول سرد سال می گردد. در ایـن مقاله به بررسـی عددی و تجربـی تاثیـر باد و راهکارهـای مناسب جهت مهار آن می پردازیـم. در ادامه راه حل های مناسب جهت بهبـود عملکـرد خنک سازی در روزهـای بادی به خصوص روش شکست بـاد مورد بحث قــرار می گیرد . نصب دیوارهـای شکست در بخش جانبـی برج در حالت عمود بر بادهــای عبـوری ، تـا 50٪ ظرفیـت خنک کننـدگی کاهش یافته را باز میگرداند. ضمن اینکه استفاده از این دیوارها از یخ زدگی برج در هوای سرد و بادی جلوگیری می کند .

بررسی تاثیر بویلرهای بازیاب و سیستم مه سرمایی(فاگ) بر مولدهای گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

بویلر

چکیده :

دلیل اصلی استفاده از نیروگاههای سیکل ترکیبی راندمان بالای آنها به علت تولید انرژی الکتریکی بدون صرف هزینه مجدد در بخش بخار ترکیبی است ، بدین نحو که از گرمای گازهای داغ خروجی از توربین گازی جهت گرم کردن بویلر بازیاب و در نهایت تولید بخار سوپرهیت جهت تغذیه توربین بخار استفاده می شود .

همانطور که می دانیم شرایط عملکردسیکل توربین گاز بستگی شدیدی به هوای محیط دارد. با افزایش دمای محیط و ارتفاع، بازده و قدرت خروجی توربینهای گازی و چرخه ترکیبی به شدت افت پیدا کرده و علت آن را نیز به این صورت می توان توجیه کرد که، تولید انرژی در توربین یک فرایند حجم ثابت بوده و با افزایش دمای محیط جرم مخصوص هوا کاهش یافته و دبی جرمی عبوری از توربین کاهش می یابد در نتیجه قدرت خروجی توربین کاهش خواهد یافت.همچنین براساس مطالعات انجام شده در سیکل ترکیبی تقریبا به ازای هر یک درصد افت توان خروجی توربین گازی، یک درصد جریان بخار تولیدی کاهش می یابد و یا به عبارت دیگربه ازای هر 5 درصد کاهش در دمای گازهای خروجی از توربین جریان بخار 1 درصد کاهش می یابد.

.با بهره برداری از سیستم خنک کن هوای ورودی کمپرسور (FOG) علاوه بر افزایش بازده توربین که به 10 مگاوات افزایش توان تولید برق در نیرگاه سیکل ترکیبی یزدانجامیده، این سیستم قادر است توان واحدهای گازی را در فصل پرباری شبکه نسبت به نقطه طراحی بهبود بخشیده که این افزایش توان همانطور که ذکر شد بدون صرف هیچگونه هزینه اضافی، افزایش بازده واحدهای بخار در چرخه ترکیبی یزد را در پی داشته است.در این مقاله راههای افزایش و علت کاهش توان واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با به مدار آمدن بویلر بازیاب بررسی شده و طبق اندازه گیری های انجام شده ، داده های بدست آمده در هنگام عدم حضور بویلر و هنگام حضور آن با هم مقایسه شده اند . در ادامه به بررسی تئوری و عملی تاثیر سیستم مه سرمایی بر ظرفیت تولید توربین ، راندمان و همچنین میزان کاهش مصرف سوخت واحدهای گازی سیکل ترکیبی یزد و توجیه اقتصادی این سیستم با استناد به روابط تجربی و لاگ شیتهای موجود پرداخته شده است.

پست چیست؟

پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژ انجاممي شودوبا استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود.

همه چیز در مورد مقره ها

 یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند. وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :

1. تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دکل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر ان ها را تحمل کنند.

2. عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یکدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الکتریکی کافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبکه و دکل ها که متصل به زمین هستند ایزولاسیون کافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الکتریکی آن ها باید در حدی باشد کهدر بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت ، باران ، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شکست کامی الکتریکی نشوند.

پخش بار شبکه توزیع با حضور تولید پراکنده

انتقال و توزیع

محاسبات پخش بار یکی از محاسبات کلیدي براي تعیین رفتار استاتیکی سیستم توزیع می باشد. در حضور تولید پراکنده روشهاي متداول پخش بار توزیع دیگر کارایی لازم را نداشته و لازم است در این روشها تغییراتی حاصل گردد . واحدهاي تولید پراکنده به صورت شین هاي PQ یا PV در محاسبات پخش بار مدل می شوند. شین هاي PQ معمولا به صورت یک بار منفی در مطالعات پخش بار در نظر گرفته می شوند . اما براي مدل کردن شین هاي PV نیاز به فرآیندهاي اضافه تري در حل پخش بار می باشد . در این مقاله روشی بسیار ساده مبتنی بر تکنیک جبران سازي براي مدل کردن شین هاي PV ارائه می گردد . الگوریتم پیشنهادي بر یک سیستم تست 30 باسه براي سناریوهاي مختلف حضور و عدم حضور تولید پراکنده حل و نتایج ارائه می گردند.

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir