خلاصه پروژه های تحقیقاتی انجام گرفته از سال ۸۵ تا پایان ۹۳

 

ردیف

پژوهشگر

عنوان پروژه

مراحل انجام پروژه

سال اجرا

1

دانشگاه یزد

بررسی عوامل کاهش تولید مولد های گازی نیروگاه یزد پس از تبدیل به سیکل ترکیبی و ارائه راهکار های لازم

1- مطالعه و بررسی تاریخچه و ادبیات موضوع

2- بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیکل های ترکیبی به ویژه عوامل موثر بر افت توان

3- مدلسازی جریان گاز در دودکش بای پاس در نرم افزار

4- تعریف مدلسازی جریان گاز در HRSG  و دودکش اصلی در نرم افزار

5- بررسی و تحلیل میدان جریان سیال در بخش های 3 و 4 و تحلیل آنها

6- ارائه روش هایی برای بهبود توزیع جریان و در نتیجه کاهش افت فشار در مسیر جریان گازهای داغ بر اساس نتایج بدست آمده

7- تدوین گزارش نهایی و تحویل نتایج نرم افزار در قالب یک CD

89

2

دانشگاه آزاد یزد

مطالعه آلودگی ناشی از دود ایجاد شده از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و نحوه کاهش آن

1 - روش شناسی، مدل سازی و تخمین میزان و فاصله ای که دود می تواند حرکت کند.        

2 - مطالعه، بررسی و اندازه گیری آلاینده های خروجی از دود کش                                                                   3 - مطالعه، بررسی و اندازه گیری آلاینده های نشست پیدا کرده از دودکش

4 - بررسی و مقایسه میزان غلظت آلاینده ها با استانداردهای موجود در ایران ، امریکا و اروپایی  

5 - ارائه و پیشنهاد راهکار کاهش و کنترل آلاینده ها         

6 - جمع‌بندی نهایی پروژه و تدوین راهکارها

89

3

پژوهشگاه نیرو

تعیین معیارهای کنترل کیفیت یاتاقانهای بازسازی شده واحدهایGEF9   نیروگاه یزد

الف) بررسی انواع آسیب های یاتاقانهای واحدهای گازی F9 و عوامل ایجاد آنها

ب) بررسی و ارزیابی روشهای بازسازی و ترمیم یاتاقانهای واحدهای F9

ج) بررسی و تدوین معیارها و دستورالعملهای کنترل کیفی یاتاقانهای واحدهای گازی F9  پس از بازسازی

87

4

دانشگاه آزاد یزد

مقایسه سیستم‌های تصفیه آب مرسوم در نیروگاهها و امکان‌سنجی استفاده از روش یون‌زدایی الکتریکیEDI در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

1- مرحله اول: بررسی سیستم فعلی نیروگاه

2- مرحله دوم: بررسی سیستم های یون زدایی الکتریکی

3- مرحله سوم: بررسی سیستم های پیش تصفیه مورد نیاز EDI مانند روش اسمز معکوس

4- مرحله چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری

88

5

پژوهشگاه نیرو

بررسی تاثیر سیستم خنک کننده هوای ورودی بریک بلوک سیکل ترکیبینیروگاه یزد پس از اجرای آن

الف) بررسی ادبیات موضوع تاثیر سیستمهای خنک کن هوای ورودی بر عملکرد واحدهای گازی و سیکل ترکیبی

ب) بررسی سوابق عملکرد واحدهای گازی نیروگاه یزد قبل از تجهیز به سیستم خنک کن

ج) بررسی سوابق پیاده سازی سیستم خنک کن هوای ورودی واحدهای گازی نیروگاه یزد و عملکرد واحدهای مذکور پس از اجرای سیستم خنک کن هوای ورودی و استخراج تعداد و هزینه خروجی های اضطراری ناشی از اجرای سیستم سرمایش هوای ورودی

د) شبیه سازی نظری یک بلوک سیکل ترکیبی و واحدهای گازی مربوط به نیروگاه یزد قبل و بعد از اضافه شدن سیستم خنک کن هوای ورودی به کمک نرم افزار Thermoflow

ه) ارزیابی و تجزیه و تحلیل نظری سیستم خنک کن هوای ورودی نیروگاه یزد قبل و بعد از تبدیل به سیکل ترکیبی بر اساس نتایج مرحله (د)

و) بررسی عملی تاثیر سیستم سرمایش هوای ورودی بر میزان افزایش قدرت عملی و راندمان یک بلوک سیکل ترکیبی

ز) برآورد هزینه ها و عواید ناشی از به کارگیری سیستم سرمایش هوای ورودی بر اساس اطلاعات بدست آمده در بندهای (الف) الی (و)

ح) بررسی توجیه اقتصادی اجرای سیستم سرمایش هوای ورودی بر اساس برآورد هزینه و فایده بدست آمده در بند (ز)

88

6

پژوهشگاه نیرو

تعیین معیارهای کنترل کیفیت لاینر و ترانزیشن پیس بازسازی شده توربینهای گازیF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

الف )بررسی انواع آسیب های لاینرها و ترانزیشن پیسهای توربینهای گازی F9

ب ) بررسی و ارزیابی روشهای بازسازی و ترمیم لاینر و ترانزیشن پیس توربینهای گازی F9

ج ) بررسی و تدوین معیارها و دستورالعملهای کنترل کیفی و تحویل گیری لاینر و ترانزیشن پیس توربینهای گازی F9 پس از بازسازی

86

7

آقای نوید علمچی

نیروگاه

 

 

 

بررسی افزایش کارایی برج خنک کن هلر با استفاده از سیستم REDEN در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

الف) بررسی و مطالعات اولیه

ب) محاسبات تئوری انتقال حرارت برجهای خشک خنک کن

ج) بررسی عوامل موثر بر عملکرد برج خنک کن بر اساس داده های واقعی

د) بررسی عملکرد کارایی برج خنک کن بر اساس انتقال محصولات توربین گاز

ه) بررسی مزایای فنی و اقتصادی استفاده از پروژه مذکور و بررسی انواع روشهای انتقال محصولات احتراق از توربینهای گازی به فضای درونی برج و پیش بینی انواع تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال محصولات احتراق

۸۶

8

دانشگاه یزد

طراحی متدولوژی تحلیل تعالی نابی سازمانی با رویکرد فازی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

الف)  تعریف عناصر نابی

ب)  تعریف­ عبارات­کلامی ­و اعداد فازی ­برای ­اندازه‌گیری عناصر نابی

ج)   اندازه گیری عملکرد و درجه اهمیت توانمندسازهای نابی با استفاده از عبارات کلامی

د)   یکپارچه ‌سازی نظرات ارزیابان

ه)    مکان‌یابی و جانمایی عناصر نابی بر روی ماتریس استراتژیک نابی و ترسیم نقشه عناصر نابی

و)    رتبه‌بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست نابی در سازمان

ز)    تعیین تاثیرگذارترین عوامل بحرانی موفقیت و شکست پیاده ­سازی نابی در سازمان

ح) تعریف پروژه های بهبود در راستای عوامل بحرانی موفقیت و شکست پیاده‌سازی نابی در سازمان

ط)  اولویت ‌بندی پروژه های بهبود

ی)   تصمیم‌گیری نهایی درخصوص برنامه های اجرایی منتخب

88

9

آقای مسعود روحانی مقدم

نیروگاه

 

 

ارائه روشهای جدید آزمایشگاهی برای آنالیز گونه ها با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش ضریب ایمنی  محیط کار آزمایشگاه و نیز بهبود فاکتورهای زیست محیطی

الف) مطالعه روشهای اندازه گیری موجود

ب) مطالعه روشهای کمومتریکس موجود

ج) انجام تستهای آزمایشگاهی اولیه                                                         

د) ارائه روش نهایی                                                                                

ه) انتشار روش نهایی

87

10

 

آقای حامد

 بقائی

خواه

نیروگاه

 

 

 

بررسی استرسهای شغلی ناشی از  حوادث غیر مرگبار، نوبت کاری و پست سازمانی در پرسنلنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

الف) گرداوری اطلاعات از مطالعات انجام شده در گذشته و تهیه تئوری پژوهش

ب) تهیه پرسشنامه ها و روشهای جمع آوری اطلاعات انجام آزمونهای اعتبارسنجش و پایایی بر روی پرسشنامه ها و تعیین حجم نمونه مورد نیاز

ج) انجام عملیات میدانی شامل مصاحبه با پرسنل جمع اوری اطلاعات و امار مورد نیاز و نهایتا جمع بندی

د) انالیز و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با توجه به اهداف پژوهش

ه) بحث و نتیجه گیری بر روی داده های حاصل از تجزیه و تحلیل

و) ارائه گزارش نهایی حاصل از انجام طرح تحقیقاتی

88

11

آقای محمدرضا میرجلیلی

نیروگاه

 

 

 

بررسی امکان استفاده از رزین نوع REGENERATION  در سیستم تصفیه خانه بین راهی (CPP) و ارائه راهکار مناسب جهت تغییر کاربری سیستم CPP موجود از پریکوت به میکسبد

الف) بررسی سیستمهای متداول تصفیه بین راهی (CPP) و مطالعه تاریخچه آنها

ب) طراحی سیستم CPP با استفاده از رزینهای پریکوت با توجه به داده های موجود برای یکدوره مشخص کاری20-15 روزه در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

ج) طراحی سیستم CPP با استفاده از رزینهای قابل احیاء  با توجه به نیاز و شرایط سیکل آب و بخار نیروگاه یزد برای یک دوره مشخص کاری20-15 روزه

د)مقایسه فنی- اقتصادی نتایج دو طراحی مراحل قبل و تطابق هر یک از آنها با سیستم نصب شده موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

ه) ارائه طرح جامع جهت تغییر کاربری سیستم تصفیه بین راهی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از پریکوت به رزین قابل احیاء با توجه به تجهیزات و امکانات موجود

88

12

آقای سام قطره

نیروگاه

 

 

امکان سنجی وآنالیز و شبیه سازی نرم افزاری ترمودینامیکی  سیستم افزایش تولید واحدهای گازی در فصل گرما و مقایسه با سیستم های مشابه

الف) انجام محاسبات ترمودینامیکی جهت طراحی سیستم Ice cooling

ب) شبیه سازی سیستم Ice cooling ‌به وسیله کامپیوتر

ج) مقایسه فنی و اقتصادی و منافع حاصل از اجرای پروژه با در نظر گرفتن هزینه های ناشی از نصب و جانمائی، اجرا، تعمیرات و نگهداری، میزان مصرف آب بین سیستم fog  و سیستم Ice cooling

د) بررسی زیست محیطی سیستمIce cooling

89

13

دانشگاه یزد

بررسی تأثیرات منفی بادهای شدید بر روی عملکرد برج خنک کن هلر در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

الف) گردآوری منابع و مراجع 

ب) آماده سازی برنامه کامپیوتری برای تحلیل مسئله ، ارزیابی مقدماتی کار بادنما

ج) اجرای برنامه کامپیوتری برای شرایط مختلف محیطی، داده برداری از بادنما و اطلاعات نیروگاه (با توجه به لزوم داده برداری از بادنما، لازم است این مرحله از اول فصل بهار شروع شود.)

د) جمع آوری کلیه داده های برنامه کامپیوتری و پردازش نهایی آنها، جمع آوری اطلاعات بادنما و بررسی اقتصادی آنهاوارائه دستورالعمل بهره برداری جهت مانور بر روی لورهای برج هلر در هنگام وزش باد

88

14

آقای حسن دهقانی نیروگاه

محاسبه و تعیین پارامترهای موثر در قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولیدی مولدهای گازی کرافت و آلستوم و بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و مقایسه آنها و شناسایی مراکز هزینه

الف) مطالعه و بررسی کتب موجود در زمینه حسابداری صنعتی و مدیریت ، تحقیقات انجام شده در زمینه قیمت تمام شده برق در سطح وزارت نیرو و دانشگاهها و نیز سیستم حسابداری متحدالشکل صنعت برق

 

ب) آشنایی با وضعیت موجود در خصوص نرم افزار امور مالی شرکت ، مراکز هزینه موجود و چگونگی تخصیص و سرشکن کردن هزینه ها به بخش تولید در وضعیت فعلی

ج) جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان تولید برق و مصرف سوخت ، تعمیرات انجام شده ، هزینه های پرسنلی و خریدهای انجام شده و هزینه های متفرقه با استفاده از نرم افزار امور مالی شرکت و همچنین اطلاعات مربوط به هزینه های نصب و راه اندازی نیروگاه و استهلاک سالیانه از دفاتر شرکت برق منطقه ای یزد و در صورت لزوم از اطلاعات موجود در سازمان توانیر     

د) تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات کسب شده از لحاظ صحت و درستی ، اختصاص هزینه های محاسبه شده با استفاده از مربوط ترین معیارها به بخش تولید و محاسبه قیمت تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده       

ه) تنظیم گزارش نهایی و ارائه راهکارها و پیشنهادات در زمینه کنترل عوامل موثر بر قیمت تمام شده

 

 

 

 

 

 

۱۵

دانشگاه آزاد یزد

اندازه‌گیری هیدرازین در سطح الکترود کربن شیشه‏ای اصلاح شده با نانولوله‌‌های کربنی چنددیواره حاوی اصلاحگر و امکان‌سنجی ساخت سنسور آنلاین

1. انتخاب اصلاحگر مناسب جهت تثبیت در سطح الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و بهینه‌سازی شرایط تثبیت اصلاحگر انتخاب شده در سطح الکترود کربن شیشهای حاوی نانولولههای کربنی

2. بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر و همچنین استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر در سنجش هیدرازین

3. اندازه گیری هیدرازین توسط الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر مورد نظر در نمونه‌های حقیقی

4. بررسی شرایط کاری یک الکترود آنلاین در محل مورد نیاز در سیکل آب و بخار و امکان سنجی کاربرد الکترود ساخته شده جهت استفاده به عنوان سنسور آنلاین و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه

 

90

۱۶

شرکت اقتدار صنعت ایساتیس

بررسی و شناخت زائدات تولیدی در نیروگاه یزد و پتانسیل سنجی بازیافت و استفاده مجدد

فاز اول- شناخت پسماندهای تولیدی

فاز دوم- شناخت پساب های تولیدی

فاز سوم- ارائه سیستم مدیریتی برای زوائد تولیدی

93

۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

بررسی و تحلیل واماندگیهای مکانیکی توربین های V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

مرحله اول: جمع آوری، بررسی و مطالعات اولیه

جمع آوری آمار ازنیروگاه سیکل ترکیبی یزد و مربوط به توربین هایV94.2 خواهد بود. (واحدهای G15,G16) که شامل مراحل زیر می باشد.

۱-  مقد مه شامل مطالعه اجمالی و تطبیقی اقتصادی و اجرایی اقدامات و روال با چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه

۲-  جمع آوری مستندات

۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1398/02/28

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir