آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .  

                                                                               

شرکت مدیریت تولید برق یزد

 (( آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی ))

 

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .

 

 بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت 16/04/1394 در ساعات اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد : جاده خضرآباد - جاده فولاد آلیاژی یزد - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه ، تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام و پیشنهادهای قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحه های اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 23/04/1394 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای بدون مهر و امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید به همراه پیشنهاد خود ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده توسط بانک صادر کننده به مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ( 1.080.000.000) ریال در وجه شرکت مدیریت تولید برق یزد ، بابت تضمین شرکت در مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند . به پیشنهادهای بدون سپرده ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 23/04/1394 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تشکیل میگردد .

ارائه تأیید صلاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی در سال 94  الزامی میباشد .

 اسناد مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.                                                                                                                                                                          

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir