گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/09

 

عمومي خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در سال 99 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

 

عمومي آگهی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

 

عمومي آگهی مناقصه خرید پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/03

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[17-59-16-683 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[17-58-43-901 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[15-31-51-888] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/03

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[15-30-37-170] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/03

 

عمومي آگهی مناقصه عمومی مدیریت انجام امورخدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

 

عمومي آگهی مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

 

عمومي آگهی مناقصه خرید فیلتر-3م-ع-98 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

 

عمومي آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - موضوع اجاره 7 دستگاه سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

 

عمومي مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب(مینی بوس) سال ۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های گاز مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

 

عمومي تمدید مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولدهای بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولد بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله اسپیرال مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

 

عمومي مناقصه 800 جفت فیلتر هوای کمپرسور مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

 

عمومي فراخوان شناسایی پیمانکار-اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

 

1 2 صفحه:

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir