نظامنامه ستاد اصلاح الگوي مصرف  تابستان88

 

فهرست:

                                                                           

1-         مقدمه                                                                         

2-         اهداف ستاد                                                                   

3-         اركان ستاد                                                                    

4-         وظايف ستاد                                                             

5-         وظايف دبير ستاد                                                       

6-         وظايف كميته هاي اجرايي                                        

7-         محدوده اجرا                                                            

 

 

 

مقدمه:

  سال1388 با همه پيش زمينه ها و آينده نگري ها به نام " سال اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري شد.اين نام مناسب ترين كلامي بود كه مي توانست در اين برهه به رفتارهاي فردي و جمعي سامان دهد. زيرا كشور با چالش‌هايي نظير خشكسالي ، كمبود منابع آب و سوخت مواجه است كه براي غلبه براين چالش‌ها چاره‌اي جز اصلاح الگوي مصرف نيست .

 

 بديهي است براي تبيين چنين تدبير بزرگي ،لازم است ابعاد مختلف اصلاح در الگوي مصرف روشن و چگونگي عملكرد همه سازمانها و آحاد مختلف مردم نيز مشخص گردد .به همين منظور و در راستاي ابلاغ مديريت محترم عامل شركت توانير مبني بر تشكيل ستاد اصلاح الگوي مصرف در تمامي شركتهاي تابعه، در شركت مديريت توليد برق يزد نيز اين ستاد به رياست مديرعامل و عضويت مديران و كارشناسان ذيربط تشكيل و اقدامات اجرايي لازم در اين خصوص صورت پذيرفت.

 

 اين ستاد اميدوار است با هدف دستيابي به استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود، ارتقاء و بهبود كارايي، كاهش تلفات، مصارف داخلي و آلودگيهاي زيست محيطي، اصلاح مستمر و ترويج فرهنگ اصلاح الگوي مصرف، با تمام توان تا رسيدن به اين مهم گام برداشته و جهت رسيدن به اهداف مورد نظر و اجراي آن تمامي تلاش خود را به كار بندد.

 

 چرا كه مطالعات نشان مي دهد كه هزينه بهينه سازي در بخش توليد قطعا يك دهم هزينه ايجاد ظرفيت جديد مي باشد. همچنين اجراي پروژه هاي توان افزايي و بهبود راندمان در مقايسه با ايجاد نيروگاههاي جديد تا رسيدن به مرحله بهره برداري نيازمند زمان كمتر مي باشد. لذا به منظور استفاده از پتانسيل هاي موجود بايستي نقاط اتلاف و تبعات اقتصادي آن مشخص شده و راهكارهايي جهت بهبود راندمان و كاهش مصرف داخلي نيروگاه ارائه گردد.

 

1-         اهداف ستاد:

 

1-1-      تدوين سياست ها و برنامه ريزي در امر بهره وري انرژي، در زمينه هاي افزايش آمادگي مولدها، كاهش زمان تعميرات، مديريت مصرف سوخت، مديريت كاهش آلودگيهاي زيست محيطي، مديريت مصرف آب.

 

2-1- تدوين طرح ها و برنامه هاي بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف و استقرار مناسب روشها و شيوه هاي ارائه شده درچارچوب سياستهاي ستاد

 

3-1- ترويج فرهنگ بهينه سازي الگوي مصرف به منظور پايداري، ارتقاء و بهبود مستمر

 

4-1- ارزيابي راهبردها و اقدامات انجام شده در پايان سال جهت اصلاح مستمر

 

 

2- اركان ستاد: ستاد شامل 9 عضو و 4 كميته اجرايي مي باشد.

 

1-2- اعضاي ستاد:

 

   - مديرعامل (رييس ستاد)

   - معاون مالي و پشتيباني

   - معاون مهندسي و برنامه ريزي

   - معاون تعميرات و پشتيباني فني

   - معاون بهره برداري

   - مدير دفتر روابط عمومي

   - مدير دفتر حراست

   - مشاور فرهنگي مدير عامل

   - دبير ستاد

 

2-2- كميته هاي اجرايي:

 

1-2-2- كميته اجرايي كاهش ضايعات

 

2-2-2- كميته اجرايي مديريت مصرف انرژي

 

3-2-2- كميته اجرايي مديريت مصرف آب

 

4-2-2- كميته فرهنگ سازي و اطلاع رساني

 

 

تبصـره: اعضـاي كميتـه هاي اجـرايي توسط ستـاد انتخاب و با حكـم مديرعامل انتـصاب مي گردند.

 

 

3- وظايف ستـاد:

 

1-3- تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي كلي و ارائه آن به كميته هاي اجرايي به عنوان  دستور كار

 

2-3- بررسي و تصويب سياستهاي تشويقي و انگيزشي براي دست يابي به اهداف

 

3-3- بررسي و تصويب شيوه هاي استقرار و ترويج فرهنگ تغيير با توجه به محيط

 

4-3- ايجاد زمينه رقابت از طريق معرفي الگوهاي موفق

 

5-3- بررسي طرح ها و گزارش هاي تحليلي تهيه شده توسط كميتـه هاي اجرايي در جلسات ستاد

 

6-3- تهيه برنامه زمان بندي و نظارت بر اجراي سياست ها و برنامه هاي تصويب شده در ستاد

 

7-3- برآورد بودجه مورد نياز جهت اجراي طرحهاي پيشنهادي

 

8-3-ايجاد هماهنگي با ستاد اصلاح الگوي مصرف توانير شامل دريافت خط مشي، نقطه نظرات و راهكارهاي موثر تصويب شده

 

 

4- وظايف دبير ستاد:

 

1-4- هماهنگي جهت برگزاري جلسات

 

2-4- تهيه و ارسال دعوتنامه

 

3-4- مستندسازي فعاليتها و نگهداري سوابق مربوط به جلسات

 

4-4- جمع بندي صورت جلسات تنظيم شده توسط كميته هاي اجرايي و تعيين اولويتها و ارائه آنها در جلسات ستاد

 

5-4- تهيه، تنظيم و ارسال صورت جلسات به مراجع ذيربط

 

6-4- پيگيري مصوبات جلسات مركزي

 

7-4- ارائه گزارش مصوبات و نتايج اقدامات انجام شده در راستاي سياستهاي تشكيل ستاد به دبيرخانه ستاد اصلاح الگوي مصرف توانير

 

8-4- ايجاد هماهنگي با دبيران كميته هاي مرتبط، به طور مثال كميته نظام پيشنهادات و كميته تحقيقات در راستاي اهداف تعيين شده

 

9-4- تنظيم جداول ساعت حضور و عملكرد اعضاي ستاد

 

 

5- وظايف كميته هاي اجرايي:

 

1-5- برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات ستاد

 

2-5- تهيه طرحها و برنامه هاي اجرايي كميته ذيربط در راستاي خط مشي ستاد به صورت ساليانه

 

3-5- ارائه گزارشهاي دوره اي از روند پيشرفت برنامه ها

 

4-5- شناخت و بررسي وضعيت موجود و مطابقت با استانداردهاي مربوطه

 

5-5- تعيين اهداف و روشهاي اجرايي براي رسيدن به استانداردهاي تعيين شده

 

6-5- ارائـه راهكارهاي كارامـد به ستاد اصلاح الگـوي مصرف جهت بررسي و تصويب نهايي

 

6- محدوده اجرا:

 

محدوده اجـراي اين نظامنـامه، نيروگاههـاي تحت پوشش شـركت مديريت توليـد برق يزد مي باشد.
آخرین به روزرسانی: 1391/11/21

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir