گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي تهیه ، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین منبع سوخت و ایستگاه گاز مولدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه نیروی انسانی 1400 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی استعلام اجاره 7 دستگاه سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تجدید مناقصه ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي پیچ کوپلینگ میانی روتور(جدید) مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه فیلتر هوای کمپرسور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در سال 99 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی مناقصه خرید پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[17-59-16-683 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[17-58-43-901 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[15-31-51-888] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[15-30-37-170] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی مناقصه عمومی مدیریت انجام امورخدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

« 1 2 3 » صفحه:

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir