آگهی تجدید مناقصه سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  آگهی تجدید مناقصه سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین
تشریح:  

)) آگهی تجدید مناقصه عمومی (( پیرو آگهی مناقصه به شماره 4 م / ع / 1400 موضوع انجام خدمات تهیه ، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین منبع سوخت و ایستگاه گاز مولدهای 2.V94 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بدینوسیله ، مناقصه فوق ، تجدید و از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 23 / 06/ 1400 به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ir.co.ypgmc.www مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 23 / 06/ 1400 به آدرس یزد- شهرستان اشکذر - بخش خضرآباد- دهستان کذاب -روستای فوالد آلیاژی- شهرک فوالد - جاده فوالد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - امور بازگانی تحویل نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از زمان اعالم شده تحویل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی یا سپرده به مبلغ 000.000.700 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد . جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 23 / 06/ 1400 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار می گردد.

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 107

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir