مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:   مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد
 (( آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی ))

شرکت مدیریت تولید برق یزد جهت انجام امور خدمات عمومی، انتظامات و نگهبانی،خدمات رستوران، خدمات اداری و دفتری، فضای سبز، خدمات فنی و تأسیسات خود نیاز به خدمات پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی و واجد شرایط دارد .

بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد از تاریخ درج اولین آگهی لغایت 20/04/1401 به سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه ، تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 21/04/1401 به آدرس یزد- شهرستان اشکذر - بخش خضرآباد- دهستان کذاب -روستای فولاد آلیاژی- شهرک فولاد - جاده فولاد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - امور بازگانی تحویل نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از زمان اعلام شده تحویل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید به همراه پیشنهاد خود ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 3.300.000.000 ( سه میلیارد و سیصد میلیون ) ریال در وجه شرکت مدیریت تولید برق یزد ، بابت تضمین شرکت در مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند . به پیشنهادهای بدون سپرده ،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از مبلغ فوق، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشایی پاکتها در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 21/04/1401 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تشکیل میگردد .
ارائه تأیید صلاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی و صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سال 1401  الزامی می باشد .

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1401/04/21
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 88

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir