رنگ آمیزی سطح خارجی دیواره و سقف مخزن سوخت شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  رنگ آمیزی سطح خارجی دیواره و سقف مخزن سوخت شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر انجام خدمات
رنگ آمیزی سطح خارجی دیواره و سقف مخزن سوخت شماره یک
نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
، را از طریق مناقصه عمومی ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 23 / 07 /1401 به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.ypgmc.co.ir مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 24 / 07 /1401 به آدرس یزد- شهرستان اشکذر - بخش خضرآباد - جاده فولاد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد - امور بازگانی تحویل نمایند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از زمان اعلام شده تحویل گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی یا سپرده به مبلغ 800.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 24 / 07 /1401 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار می گردد.

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1401/07/23
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 82

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir